خانه / کشور شناسی / ⁣رشته های مقطع کارشناسی در دانشگاه های قبرس شمالی

⁣رشته های مقطع کارشناسی در دانشگاه های قبرس شمالی

emu 300x92 ⁣رشته های مقطع کارشناسی در دانشگاه های قبرس شمالی

تحصیل در دانشگاه های کشور قبرس شمالی در رشته های دوره کارشناسی همانند سایر دانشگاه ها چهار سال به طول می انجامد.

زبان تحصیل در این دانشگاه انگلیسی است با این تفاوت که برای اخذ پذیرش تحصیل در دانشگاه های قبرس شمالی ، مانند بسیاری از دانشگا های معتبر موجود در سراسر جهان ، دانشجو نیازی به ارائه مدرک آیتلس یا تافل ندارد .

اما بعد از ثبت نام باید در آزمون تعیین سطح زبان دانشگاه های قبرس شمالی شرکت و در صورت عدم کسب نمره مورد نیاز باید به عنوان دانشجوی رسمی در دوره های زبان دانشگاه های قبرس شمالی شرکت نماید .

همچنین با تحصیل در دانشگاه قبرس شمالی می توانید از اخذ ۵۰ درصد تخفیف شهریه به صورت قطعی در تحصیل در مقطع کارشناسی بهره مند شوید .

از آن جایی که سیستم آموزشی دانشگاه های قبرس شمالی دارای کیفیت و سطح بالای علمی است و همچنین تحصیل در در دانشگاه های معتبراین کشور به زبان انگلیسی است ، درواقع بسیاری از افراد تحصیل در آن را به عنوان پلی برای ادامه تحصیل در دانشگاه های اروپایی و امریکایی می دانند .

از دیگر مزیت های تحصیل در دانشگاه های قبرس شمالی این است که تحصیل در آن به نسبت بسیاری از دانشگاه های هم تراز و به زبان انگلیسی موجود در سرار جهان بسیار آسان تر بوده و برای اخذ پذیرش آن نیازی به آزمون ورودی نیست .

تنها آزمون موجود ، آزمون تعیین سطح زبان است که در بالا به آن اشاره شد .

مهمترین رشته های ارائه شده در مقطع کارشناسی در قبرس شمالی :⁣

حقوق،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ،رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،روزﻧﺎﻣه نگاری،طﺮاﺣﯽ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺼﺮی،ﻣﻌﻤﺎری،طﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ،طﺮاﺣﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ،طﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ،رواﺑﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﺗﺮﮐﯽ،روان ﺷﻨﺎﺳﯽ،ھﻨﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ

درﻣﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ،مهندسیﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺘﻞ، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و…….. .

درباره پویا صنعتی

حتما ببینید

کار در قبرس

اشتغال بین الملل ها در قبرس توسط وزارت کار نظارت می شود. طبق قانون ، …